<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7649372743828005560\x26blogName\x3donce+upon+a+time...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://suquinn.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://suquinn.blogspot.com/\x26vt\x3d7015242622519983184', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
She was Once
%1 %2 %4 %5
Tidak Tertahan
Written at 11:49 PM on Tuesday, September 4, 2007 0 comment(s)

Ku tidak dapat menyimpan perasaanku selepas sekian lama ini... Aku sememangnya amatlah menyayangi kawanku... CARLY. Tidak terucapnya kasihku kepadanya... Rasanya lagu ini sajalah pengubat rindu dan kasihku kepadanya...


Seindah...
Tiada lagi kau ku ingatkan
Sayang kau hilang
Menanti...
Biar sampai akhir hayat
Ku di dunia ini

(Chorus)Kau tahu betapa
Ku sayang padamu
Hanya bidadari sebagai ganti
Hanya takdir
Menentukan ia
Ohh Belaian jiwa
Ohh angin
Sampaikan lagu ku padanya
Yang sedih pilu
Terimalah...
Lagu ku jadi teman
Hidupmu untuk selamanya


xoxo,

Su-Quinn